st1.krestanka.cz

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,
srdečně Vás ve školním roce 2020/2021 zdravíme a děkujeme za to, že jsme společně zvládli velmi náročné období 2. pololetí loňského školního roku.
Na základě zvýšených hygienických požadavků vycházejících z Manuálu k provozu škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid -19 a dle aktuální epidemiologické situace v ČR Vám budeme předávat aktuální informace k chodu školy, a to prostřednictvím webových stránek školy.
Prosíme všechny rodiče i žáky 2. stupně o aktualizaci Vašich e-mailových adres (prostřednictvím třídních učitelek/učitelů), o pravidelnou kontrolu e-mailových schránek a aplikace Bakaláři (nově příchozím žákům budou přihlašovací údaje předány třídní učitelkou/učitelem).
V přiložené příloze jsme pro Vás připravili nejdůležitější informace k provozu školy (po rozkliknutí nadpisu).
čtvrtek 27. 8. 2020


Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

 
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
 
 
HYGIENICKÁ PRAVIDLA
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny a na toaletách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
Vstup zákonných zástupců žáků a dalších osob do budovy školy je možný pouze na základě předchozí domluvy s pedagogem či vedením školy, a to s rouškou.
 
 
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“.
 
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  •  příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy (v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce)
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně
    a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáky ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka
    ze školy.
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li (lékařským potvrzením), že netrpí infekční nemocí.
 
 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.
 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 
Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 
 
Plné znění Manuálu MŠMT naleznete na webových stránkách https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari.
 
 
Copyright © 2020 st1.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.